วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานการศึกษา จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พัฒนาทุกด้าน จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน