พันธกิจ

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนรู้ให้รักการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม
2. จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้เทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมไทย
3. จัดหาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการจัดการศึกษา การบริหารจัดการมีคุณภาพทั้งระบบ
4. บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน ผู้เรียน ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง