ประวัติโรงเรียน

เดิมโรงเรียนบ้านแก้งวิทยาได้แจ้งความประสงค์ขอจัดตั้งสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษาในปีการศึกษา ไปยังสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้กรมสามัญศึกษาพิจารณา กรมสามัญศึกษาพิจารณาแล้วอนุญาตให้ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยาดำเนินการจัดตั้งสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี(ในขณะนั้น)ในปีการศึกษา 2535 โดยมีนายกฤษณ สุนทรกิจพาณิชย์ อาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา เป็นผู้ประสานงาน ณ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สาขาหนองสามขา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี(ในขณะนั้น) เป็นที่สาธารณะประโยชน์และเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2535 จากนั้น กรมสามัญศึกษา โดยโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สาขาหนองสามขาได้ดำเนินการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ เพื่อสร้างโรงเรียนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสโตน เนื้อที่ 41 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา ในปี พ.ศ. 2536 ได้มีประกาศจัดตั้งจังหวัดสระแก้ว แยกออกจากจังหวัดปราจีนบุรีและพร้อมกันนี้ ได้มีประกาศกรมป่าไม้ เรื่องกำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐ เข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 455 / 2536 เพื่อสร้างโรงเรียนสาขาบ้านแก้งวิทยา เนื้อที่ 41 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวาตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2536 จากนั้นผู้ประสานงานได้ร่วมกับ กำนันไพโรจน์ เที่ยงธรรม กำนันตำบลบ้านแก้ง(ในขณะนั้น)ได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนจากผู้มีอุปการคุณชาวตำบลบ้านแก้งและตำบลใกล้เคียง พร้อมร่วมแรงร่วมมือพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง ในปี พ.ศ. 2536 เปิดทำการสอนแบบสหศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) และต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2538 ซึ่งมีหน่วยงานระดับจังหวัด คือ สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสระแก้ว สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดูแลและกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายกฤษณ สุนทรกิจพาณิชย์ รักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ ตามคำสั่ง สศ.ที่ 1948/2538 สั่ง ณ วันที่ 4 พฤษภาคมพ.ศ. 2538 จนกระทั่งถึง ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ได้ขออนุมัติ เปิดทำการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวันที่ 1 เมษายน 2552 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ ได้ถ่ายโอนเข้าสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (อบจ.สระแก้ว) โดยมีผู้บริหารตามลำดับดังนี้ 1. นายกฤษณ สุนทรกิจพาณิชย์ 4 พฤษภาคม 2538 ถึง 16 พฤศจิกายน 2544 2. นางอุไรวรรณ นิวาศะบุตร 17 ธันวาคม 2544 ถึง 30 กันยายน 2549 3. นายคะนอง จันทรา 1 ตุลาคม 2549 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2553 4. นายปฐม มั่งคั่ง 22 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง 30 มิถุนายน 2553(รักษาราชการแทน) 5. นายจิรศักดิ์ ศรีทองคำ 1 กรกฎาคม 2553 ถึง เมษายน 2561 6. นางธิษารัตน์ หล้าพรหม เมษายน 2561 ถึง ปัจจุบัน (รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน)