อาคารสถานที่

อาคารอเนกประสงค์
อาคารอเนกประสงค์
อาคารเรียน 3
อาคารเรียน 3
สนามกีฬา
สนามกีฬา
อาคารเรียน 1
อาคารเรียน 1
อาคารเรียน 2
อาคารเรียน 2
บ้านพักครูชาย
บ้านพักครูชาย
บ้านพักครูหญิง
บ้านพักครูหญิง
บ้านพักผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านพักผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านพักครูเรือนแถว
บ้านพักครูเรือนแถว
โรงอาหาร
โรงอาหาร
บ้านพักนักการ
บ้านพักนักการ
สนามวอลเลย์บอลกลางแจ้ง
สนามวอลเลย์บอลกลางแจ้ง
สนามบาสเกตบอล
สนามบาสเกตบอล
ห้องน้ำนักเรียนชาย
ห้องน้ำนักเรียนชาย
ห้องน้ำนักเรียนหญิง
ห้องน้ำนักเรียนหญิง
ห้องสุมด
ห้องสุมด
ห้องพยาบาล
ห้องพยาบาล
ห้องดนตรี
ห้องดนตรี
ห้องฝ่ายวิชาการ
ห้องฝ่ายวิชาการ
ห้องประชุมไพโรจน์ เที่ยงธรรม
ห้องประชุมไพโรจน์ เที่ยงธรรม
ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป
ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป
ห้องนาฏศิลป์
ห้องนาฏศิลป์
ห้องทัศนศิลป์
ห้องทัศนศิลป์
ห้องแนะแนว
ห้องแนะแนว
ห้องอาเซียน
ห้องอาเซียน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ห้องฟิสิกส์
ห้องฟิสิกส์
ห้องเคมี
ห้องเคมี
ห้องชีววิทยา
ห้องชีววิทยา