สีประจำโรงเรียน

ฟ้า-เหลือง
สีฟ้า หมายถึง ปัญญาก้าวไกล
สีเหลือง หมายถึง ยึดมั่นคุณธรรม