โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2565

(26-27 ก.ค. 2565) นางปาลิดา พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ และนางธิษารัตน์ หล้าพรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ นำคณะครู บุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทั้ง 11 โรงเรียน

เว็บไซต์ทางการศึกษา