โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์

 
 ด้านการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ
 ด้านการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยง
 ด้านการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่มีปัญหา