โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์

ห้อง ชั้น
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 23 18 41 34 33 67 8 20 28 2 32 34 3 20 23 0 1 1
2 24 18 42 40 30 70 27 10 37 8 23 31 12 12 24 4 0 4
3 15 4 19 51 18 69 7 11 18 25 5 30 15 9 24
4 15 15 30 26 41 67 9 6 15 25 0 25
รวม 77 55 132 151 122 273 63 49 112 60 60 120 30 41 71 4 1 5
ระดับ นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น 291 226 517
มัธยมศึกษาตอนปลาย 94 102 196
รวมทั้งสิ้น 385 328 713