โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์

ประเภท/ตำแหน่ง จำนวนบุคลากร (คน)
ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รองผู้อำนวยการ 0 1 0 0 0 0 0 0 1
รวม 0 1 0 0 0 0 0 0 1
๒. ครูผู้สอน
ข้าราชการครู 9 15 1 0 2 1 0 0 28
พนักงานจ้าง(ครูอัตราจ้าง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 9 15 1 0 2 1 0 0 28
๓. บุคลากรสนับสนุน
พนักงานจ้างตามภารกิจ 0 5 0 0 0 0 0 0 5
พนักงานจ้างทั่วไป 0 1 0 1 0 0 0 0 2
ลูกจ้างประจำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อื่นๆ 7 3 0 1 0 0 0 0 11
รวม 7 9 0 2 0 0 0 0 18
รวมทั้งสิ้น 16 25 1 2 2 1 0 0 47